KATALOG
Online         Preuzmi

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

GUBICI PRI STRUJANJU

Gubici pri strujanju

U cilju lakšeg izračunavanja potrebnih parametara prilikom projektovanja savitljivih cijevnih vodova, neophodno je da se utvrde otpori pri proticanju fluida, odnosno gubici pri strujanju. Praktičnim i laboratorijskim ispitivanjima utvrđeni su otpori pri strujanju, odnosno gubici pri strujanju u pravim savitljivim vodovima, na osnovu kojih se izražavaju gubici u zakrivljenim savitljivim cijevnim vodovima.


Rezultati ispitivanja prikazani su u dijagramu, gdje su na apscisu naneseni protoci u l/min, na ordinatu gubici pri strujanju u barima po dužnom metru pravog voda savitljivih cijevi, u zavisnosti od prečnika cijevi u milimetrima, nanesenim na koso uzlazne linije.