DOKUMENTACIJA
Pravila ugradnje i
računanje dužine
Gubici pri strujanju
Tabela podnošljivosti
Uporedni standardi
KALKULATORI
Računanje min. dužina
Računanje pritiska
Temperaturni faktor
Korozivna otpornost
KATALOG
Online         Preuzmi

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA


TABELA PODNOŠLJIVOSTIOva tabela omogućava da se lako i brzo provjeri podnošljivost fluida i materijala sa kojima oni dolaze u dodir. Navedeni materijali su sastavni elementi savitljivih harmonikastih cijevi i njihovih priključaka.

VRSTA FLUIDA

Č
e
l
i
k

p
o
c
i
n
č
a
n
i

Č
e
l
i
k

n
e
r
đ
a
j
u
ć
i

A
I
S
I

2
0
1

Č
e
l
i
k

n
e
r
đ
a
j
u
ć
i

A
I
S
I

3
0
4

Č
e
l
i
k

n
e
r
đ
a
j
u
ć
i

A
I
S
I

3
0
4
L

Č
e
l
i
k

n
e
r
đ
a
j
u
ć
i

A
I
S
I

3
1
6
L

Č
e
č
i
k

½

t
v
r
d
i

G
v
o
ž
đ
e

l
i
v
e
n
o

A
l
u
m
i
n
i
j
u
m

T
o
m
b
a
k

B
r
o
n
z
e

A
z
b
e
s
t

N
e
o
p
r
e
n

P
V
C

N
i
t
r
i
l

P
T
F
E

T
E
F
L
O
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Acetati Al, Cu, Pb i K

+

+

+

+

0

0

0

+

+

Acetati celuloze 20% / 20°C

+

+

+

+

+

+

+

+

Aceton (CH3C°CH3) 100% / 20°C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Acetilen 100%

+

+

+

+

+

+

0

+

0

+

Azotna kiselina 1−65% / 20°C

+

+

+

+

+

0

0

Azotna kiselina 65% / 60°C; 65−98% / 20°C

+

+

0

0

0

Azotna kiselina 1−50% / tk

+

+

0

0

Alkohol 20% / tk

0

+

+

+

+

+

+

0

+

Amonijak gas 10% / 20°C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Amonijum – hidroksid sk/20−100°C

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

Anilin 100% / 20°C

+

+

+

+

+

0

0

+

+

0

0

+

Asfalt

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

+

Amonijumbikarbonat K i N sk/st

0

+

+

+

+

0

0

+

+

Amonijumfosfat čisti, Na čisti sk/st

+

+

+

+

0

+

+

Aluminijumov sulfat sk/20°C

0

+

+

0

0

0

+

+

+

Aluminijumov sulfat 10% /tk i sk/st

0

0

0

+

0

0

0

+

+

Amonijumov sulfat sk/st

0

+

0

+

+

Borna kiselina zasićena na 20%

+

+

+

+

0

0

+

+

+

+

+

+

Benzen

+

0

0

0

+

0

0

+

0

+

+

+

Benzin − sve vrste

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Benzol

0

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

Bihromat K i Na sk/st

0

+

+

0

+

+

+

Bisulfid K i Na 10% / 20°C

0

0

+

0

+

+

+

+

Bisulfid Ca tc/20°C − tk

0

+

+

+

+

0

+

+

Bisulfid Na 5–40%/20°C ili K 10%/20−90°C

0

0

+

0

0

+

+

Boraks na 100% zasićen

0

+

+

+

+

0

+

+

+

+

Brom suv, vlažan i čist na 20°C

+

+

0

0

+

Butadien

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

Butan 100%/20°C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Butilen

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Biljna ulja na tk

0

0

0

0

+

0

+

0

+

+

+

Cijanovodonična kiselina zas./ 20°C

0

0

+

+

+

+

+

+

+

Cijanid Na i K sk/st

+

+

+

+

+

+

Cikloheksan

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

0

+

Cinkov sulfat

0

+

+

+

+

0

0

0

+

+

+

+

Dietilen glikol

0

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

+

Etil acetat

+

0

0

0

0

+

0

+

+

+

+

+

Esencija

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

+

Eteri

0

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

0

+

Etilen glikol (100%/20°C)

0

0

+

+

+

0

0

+

0

+

+

+

+

+

+

Fluorovodonična kiselina sk/st

0

Fosforna kiselina 1–85% / 20°C

0

+

+

0

0

+

+

Fosforna kiselina 50–80% / 20–80°C

0

+

Fluor suv 20% / 20°C

0

+

+

0

+

Fluorid Al 10%/20°C Na 5%/20°C

0

0

+

0

0

+

+

+

Formol sk/20–100°C

0

0

0

+

+

+

+

Freoni 100%/–40–+100°C

+

+

+

+

0

0

+

0

+

+

+

+

0

Freoni smješe 100%/–40–+100°C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

Furfurol

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

+

0

0

+

Fenol na 20°C

0

0

+

+

0

0

0

+

0

0

+

0

+

Galska kiselina sk/tk

+

+

+

+

+

Glicerin ključali

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Hlorovodična kiselina 0,5%/50°C–1%/20°C

+

+

0

0

+

Hlorovodična kiselina 1%/50°C–1,6%/20°C

0

0

0

+

Hromna kiselina 10%/20°C

+

+

+

+

0

+

0

+

Hromna kiselina 10%/tk–50%/20°C

0

0

+

Hromna kiselina 50%/tk

+

Hlor suvi ili gas 20–100°C

+

+

0

+

0

0

0

0

+

+

Hlor vlažni 20°C

0

0

+

0

+

Hloroform suv

+

+

+

+

+

+

+

0

0

+

+

+

Hloridi

Heksan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

Hidrogen gasoviti

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Hidrogen sulfid suvi na 200°C

0

+

+

+

+

0

0

+

0

+

+

Hiposulfid Na 25%/tk

+

+

+

+

+

+

+

Jod suvi 100%/20°C

+

+

+

+

+

+

0

+

+

Karbolna kiselina 90%/20°C

0

+

+

0

+

0

Komprimirani vazduh

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kamfor

+

+

+

+

+

+

Karbonati amonija ili Mg sk/st

+

+

+

+

+

+

Karbonati K i Na sk/st

+

+

+

+

0

0

+

+

Karbonati K i Na tečni

0

+

Kreč – kalcijum hidrooksid Ca(OH)2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Karbonat kalija zasićen /tk

+

+

0

+

+

Kreozol

+

0

+

0

0

+

0

0

0

+

+

0

0

+

Katran

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kiseonik zagrijan

0

+

+

+

+

0

0

+

+

+

+

Kiseonik hladan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

Kalijum karbonat 50%/20°C

+

+

+

+

0

+

0

+

+

+

+

Kalijum karbonat 50% / tk

+

+

0

+

Ksilen

0

+

+

+

+

0

+

+

+

Limunska kiselina 5−25%/20°C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Limunska kiselina 5−10%/tk

0

0

+

+

Lakovi i rastvarači

0

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

Ljepak

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

0

+

+

Masna – buterna kiselina 100%/20°C

+

+

+

+

+

+

+

+

Mravlja kiselina tc./20°C 1−5%/tk.

+

+

0

0

+

Mravlja kiselina 10%/tk. 10−90%/tk

0

0

+

Masna kiselina na sk/20–150°C

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

Mokraćna kiselina na 20°C

0

+

+

0

0

+

+

+

+

Morska voda na 20°C

0

0

0

+

0

+

+

+

+

+

0

+

Morska voda na 60−100°C/0,1−3%

0

0

+

+

0

Mastila

0

0

0

0

+

0

0

0

+

+

Mazut – lož ulje

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

0

0

+

Mineralna ulja na 50°C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

Melasa

+

0

+

+

0

0

+

0

0

+

+

+

+

Metan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

Metanol sk/tk

+

0

+

+

0

+

0

0

0

+

+

Magnezijumov sulfat

0

+

+

+

+

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

Mokraća na 150°C

+

+

+

+

+

Naftalin

+

+

+

+

+

+

Nitrati Ca, Cu, Fe, sk/st

0

+

+

0

0

0

+

+

Nitrati K i Na sk/st

0

+

+

0

0

0

+

0

0

+

Nafta sirova

0

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

Natrijum tečni na 780°C

+

Oleinska kiselina

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

0

+

0

+

Oksalna kiselina 5% / 20°C

+

+

+

+

+

0

0

+

+

0

+

Oksalna kiselina 5% / tk.

0

+

0

0

+

Organske tečnosti visoke tačke ključanja

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ozon

+

0

+

+

Pikrinska kiselina sk / 20°C, 10%/tk

+

+

+

+

0

+

+

Petrolej

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Prirodni gas 100% / 20°C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

Parafin rastopljen

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pentan

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

+

+

Perhlorat amonijaka 100% / tk.

0

+

+

Perhloretilen i pare / st.

0

+

+

0

+

0

+

+

Permangant K sk/st

0

+

+

+

+

0

0

+

0

+

Peroksid Na 10% / 100°C

0

+

+

+

+

0

+

+

+

Propan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pregrijana para

+

+

+

+

+

+

0

+

0

0

+

0

Sirćetna kiselina 5−20%/20°C

+

+

+

+

0

+

+

0

+

0

+

Sirćetna kiselina 20−100%/20°C

+

0

+

0

0

+

Sirćetna kiselina 5–50%/tk

+

+

+

Salicilna kiselina 10%/20–100°C

+

+

+

+

+

0

+

+

Sumporvodonik

+

+

+

+

0

+

0

+

+

+

Sumporasta kiselina 10–20%/20°C

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

+

0

+

Sumporna kiselina 0–10%/20°C i 0–3%/80°C

+

0

0

+

+

+

Sumporna kiselina 10–100%/20°C

0

+

+

Sumporna kiselina koncentr. vis. temp.

Sirćetni anhidrid 20%/tk

0

+

+

+

0

0

+

Sumporasti anhidrid

0

0

0

+

0

+

0

+

+

+

0

+

Sirova nafta bez H2SO4 na 200°C

0

+

+

+

+

0

0

+

+

+

+

+

Sirova nafta sa H2SO4 na 200°C

+

+

Sapuni

+

0

0

0

+

+

+

0

0

0

+

0

+

+

+

Silikati natrija sk/st

0

+

+

+

+

0

0

+

0

0

+

+

Soda 50%/50°C

+

+

0

0

+

0

+

+

0

+

+

Soda 70%/60°C, 50%/110°C

0

0

+

0

0

0

+

+

Sumpor tečni 445°C

+

+

0

+

+

Sulfati Ca, Cu sk/st, Fe sk/20°C

+

+

+

+

0

0

+

+

Sulfati Mn i Ni sk/st

+

+

+

+

0

0

+

+

Sulfati K i Na sk/st

0

+

+

+

+

0

0

0

+

+

Sulfit amonijuma, Na 50%/tk

0

+

+

0

0

0

+

Sulfid C čist / tk. i Na/20°C

+

+

+

+

+

0

+

+

Sulfid Na 50%/90–100°C zasićeni

0

0

0

0

0

+

+

Sirće

+

+

+

+

0

0

+

0

+

Šećer, rastvori i sirup sk/st

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Taninska kiselina sk/tk

0

0

+

+

0

0

0

0

0

+

+

Terpentin

+

+

+

+

+

0

0

+

+

+

+

0

0

0

+

Tetrahlor ugljika suvi / tk.

+

+

+

+

0

0

+

+

Toluol

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Trihloretilen i pare

0

0

0

+

0

0

0

+

+

+

Ugljendioksid

+

+

+

+

+

+

+

Ulja – maziva 100%/20°C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vinska kiselina 0–50%/20°C, 20%/tk

0

0

+

+

0

0

0

+

+

Vosak

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Voćni sok

+

0

0

0

+

0

+

0

0

+

+

+

+

Zasićena para

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

Živa na 20°C

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+Legenda:"+" Odgovara savršeno; "-" Ne preporučuje se; "Sk" Sve koncentracije; "St" Sve temperature; "Tk" Tačka ključanja u °C;
"0" Odgovara, ali vremenska postojanost varira u zavisnosti od koncentracija i/ili temperature